FLORAL CHOTI JALI TRIPTYCH DETAIL | NATASHA KUMAR – 1 (3)